-صدور این فاکتور به منزله‌ی ایجاد تعهد برای شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات نمیباشد.

-تا زمان تکمیل قرارداد و تعیین جدول زمانی، فرایند فاکتور اغاز نخواهد شد.

-پرداخت خارج از موعد مبالغ موجب سلب مالکیت شما از موارد ارائه شده خواهد شد.

لیست خدمات کارنیل وب