-صدور این فاکتور به منزله‌ ایجاد تعهد برای شرکت ارائه دهنده‌ خدمات نمی باشد.

-تا زمان تکمیل قرارداد و تعیین جدول زمانی، فرایند فاکتور اغاز نخواهد شد.

-پرداخت خارج از موعد مبالغ موجب سلب مالکیت شما از موارد ارائه شده خواهد شد.

لیست خدمات کارنیل وب