تجهیزات مخابراتی و شبکه ای ارگانها و شرکتها

تومان

توضیحات

تجهیزات مخابراتی و شبکه ای

اجرت خدمات و امور نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری مراکز تلفن داخلی و خارجی عبارت است از:

الف) اجرت بازدید (بدون هزینه ایاب و ذهاب)

1- بازدید برای برآورد کار و حق سرویس

1.200.000 ریال

 ب) اجرای اجرت خدمات موردی (بدون هزینه ایاب و ذهاب)

1- رفع اشکال از اتصالات سیم و کابل

2.400.000 ریال

* در صورت افزایش زمان کار به بیش از یک ساعت اضافه کاری معادل 860.000 ریال الزامی است.

2- برنامه ریزی مراکز مخابراتی

2-1- مراکز تلفن تا 50 پورت به ازای هر ساعت

3.260.000 ریال

2-2- مراکز تلفن 50 تا 250 پورت به ازای هر ساعت

6.170.000 ریال

2-3- مراکز تلفن 250 تا 500 پورت به ازای هر ساعت

12.520.000 ریال

* مراکز تلفن از 500 پورت به بالا با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

پ) هزینه اجرای خدمات نگهداری پورت های MDF تا پریز مراکز مخابراتی اعم از آنالوگ دیجیتال خطوط شهری به صورت  ماهیانه و بدون حضور دائمی تکنسین

1-1- تا 50 پورت با توافق طرفین
1-2- از 50 تا 200 پورت هر پورت 133.000 ریال
1-3- از 200 تا 500 پورت هر پورت 108.000 ریال
1-4- از 500 پورت به بالا هر پورت 80.000 ریال

* این نگهداری شامل سیم ها و کابل های مرتبط به تقسیم اصلی مرکز تلفن تا تقسیم های فرعی ساختمان و محل نصب پریز می باشد.

سخت افزار و نرم افزار

2- نگهداری مراکز تلفن PBX به صورت ماهیانه

1-2- نگهداری مراکز تلفن تا 50 پورت           2.670.000 ریال
2-2- نگهداری مراکز تلفن 50 تا 250 پورت           7.2920.000 ریال
2-3- نگهداری ماهیانه مرکز تلفن 250 تا 500 پورت 15.850.000 ریال

* نگهداری ماهیانه مرکز تلفن بالاتر از 500 پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

* اجرت نگهداری مراکز تلفن تا تقسیم اصلی دستگاه سانترال می باشد.

* اجرت نگهداری فوق بدون هزینه ایاب و ذهاب و عدم حضور تکنسین به صورت دائم در محل می باشد. در صورت لزوم تکنسین دائم با احتساب حقوق و مزایای قانونی یک نفر به صورت ماهیانه محاسبه می گردد.

ت: اجرت نصب و راه اندازی به صورت مورد و غیرقرارداد

1- نصب و راه اندازی هرپورت از قبیل آنالوگ ـ دیجیتال ـ هیبرید و یا خطوط شهری 104.000 ریال
2- نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا 50 پورت 15 درصد ارزش سیستم نو
3- نصب و راه اندازی مرکز تلفن 50 تا 250 پورت 12 درصد ارزش سیستم نو
4- نصب و راه اندازی مرکز تلفن 250 تا 500 پورت 10 درصد ارزش سیستم نو

* نصب و راه اندازی فوق از سیستم مرکزی تا پست اصلی دستگاه محاسبه می گردد.

* نصب هر گونه قطعات یا کارت های مراکز تلفنی معادل 10 درصد ارزش قطعه موردنظر می باشد.

ث: اجرت ایجاد بستر و شبکه کابلی

1- کابل کشی روکار تا 20 زوج     هر متر 130.000 ریال
2- کابل کشی روکار از 20 تا 50 زوج هر متر 180.000 ریال
3- کابل کشی روکار 50 زوج به بالا هر متر 200.000 ریال
4- کابل کشی داخل داکت تا 20 زوج هر متر 110.000 ریال
5- کابل کشی داخل داکت تا 50 زوج هر متر 150.000 ریال
6- داکت کشی تا سایز 5/3 هر متر 150.000 ریال
7- داکت کشی سایز 5/3 تا 9 هر متر 200.000 ریال
8- دات کشی سایز 10 هر متر 250.000 ریال
9- نصب پست با سربندی یا رانژه کشی هر پورت 42.000 ریال
10- کابل کشی فیبر نوری تا CORE12 هر متر 170.000 ریال
11- کابل کشی فیبر نوری تا CORE12 در کانال آدم رو هر متر 280.000 ریال
12- فیوژن فیبرنوی و ارتباط PIGTail به سر فیبر تا  2 core

5.150.000 ریال

هر core  اضافه 1.400.000 ریال

13- نصب رک و متعلقات4U  تا 6U تا عمق سانت 100           2.600.000 ریال
14- نصب رک و متعلقات7U  تا12U  تا عمق سانت 100           3.430.000 ریال
15- نصب پیج پنل تلفنی و شبکه در رک به ازای هر پورت 168.000 ریال
16- نصب هر قطعه در رک           770.000 ریال
17- نصب سینی در رک           770.000 ریال
18- نصب نگهدارنده کابل           770.000 ریال
19- نصب و راه اندازی آنتن وایرلس کوتاه برد به ازای هر آنتن 6.860.000 ریال

20- راه اندازی ارتباط نقطه به نقطه و یا مجموع نقاط بر روی بستر اینترنت FXO و FXS و یا آنتن وایرلس به ازای هر پورت 1.000.000 ریال و همچنین 15 درصد ارزش مودم یا تجهیزات وایرلس

21- جمع آوری داکت و یا کابل های مربوطه رک و متعلقات و آنتن وایرلس معادل 35 درصد اجرت اجرای نصب می باشد.

* اجرای پروژه شبکه کابل و ترانکینگ با مشاوره کارشناس اتحادیه و یا توافق طرفین می باشد.

ج) اجرت و بهای تعمیرات (بدونه هزینه ایاب و ذهاب)

1- حق سرویس و هزینه بازدید

2.390.000 ریال

 

2- تعمیرات مراکز تلفن و کارت های مربوطه و گوشی ها و دستگاه فکس و غیره حداکثر 20 درصد ارزش دستگاه مورد تعمیر و با اطلاع به مشتری انجام می گردد.

3- قیمت قطعات تعویضی جداگانه محاسبه می گردد.

* هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیری و نصب مجدد به عهده مشتری می باشد.

* تعمیرکار موظف است در تمام مراحل تعمیر، مشتری را از روند کار و هزینه مطلع نماید.

* تعمیر کار موظف به صدور برگ گارانتی یک ماهه جهت تجهیزات تعمیر شده است.

* کسورات قانونی جداگانه محاسبه می گردد.

* تعمیرگاه موظف است هنگام تحویل دستگاه رسید به مشتری ارائه کنید.

چ) نصب و راه اندازی خطوط E1 و VOIP و قطعات مربوطه

1- نصب و راه اندازیConfing  مودم اینترنتی ADSL و SPILITER

2.580.000 ریال

2- نصب و راه اندازی خطوط E1 و کارت PRI

18.000.000 ریال

3- نصب و راه اندازی خطوط SIP Trunk  و نصب مودم مربوطه

19.750.000 ریال

4- نصب و راه اندازی و کنفینگ Router مربوطه به cip و لینک سانترال

            6.200.000 ریال

5- راه اندازی IP EXTENTION  10 درصد ارزش کارت و تجهیزات به علاوه راه اندازی هر پورت

         1.022.000 ریال

 

6- ایجاد راتباط E1 یا Trunk  جهت لینک و برقراری ارتباط دو دستگاه مجزا به ازای هر سیستم

12.000.000 ریال

 

7- تغییر ورژن یا نسخه نرم افزاری دستگاه مرکزی و کارت های مربوطه ارزش دستگاه و یا کارت نو هر دستگاه

5.138.000

هر کارت 518.000 ریال

8- اجرای ذخیره سازی اطلاعات دستگاه (BACK UP) و پردازش و پیاده سازی مجدد (UP LOAD) به ازای هر دستگاه

          5.138.000 ریال

 

9- نصب و راه اندازی مودم GATE WAY به ازای هر پورت 600.000 ریال به علاوه 10 درصد ارزش مودم برای کانفینگ مودم

10- پیاده سازی و اجرای کلیه مجوزهای دستگاه های IP و LICENE معادل 10 درصد ارزش مجوز به علاوه راه اندازی هر پورت 1.022.000 ریال

11- راه اندازی دستگاه مستقل اپراتور گویا و صندوق صوتی 12 درصد ارزش سیستم

12- نصب و راه اندازی هر نوع دستگاه ضبط مکالمات (با قابلیت اعلام ضبط مکالمات به تماس گیرنده) معادل 12 درصد ارزش سیستم

13- فلش کردن انواع گیت وی VOIP Gateway

          3.500.000 ریال

14- ساخت کابل ارتباط تلفن

1.960.000 ریال

15- تعمیرات BOARD کلرت های PCI

          1.850.000 ریال

16- اعمال تنظیمات بر روی IP  Pbx

4.536.000 ریال

17- فلش کردن IP PBX

5.920.000 ریال

تعرفه خدمات در خصوص فناوری ویپ VOIP سال 1401 نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی

ردیف موضوع خدمات قیمت (ریال)
1 نصب و راه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان (8 خط شهری ـ 1 تا 10 کاربر) با گارانتی 6 ماهه 67.032.000
2 نصب و راه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان (24 خط شهری/ 1 لینک E1 ـ11 تا 30 کاربر) 11.430.000
3 نصب و راه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان (48 خط شهری/ 2 لینک  E1  ـ 31 تا 100کاربر) 167.803.000
4 نصب و راه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان (96 خط شهری/ 2 لینک  E1  ـ 101 کاربر به بالا) 218.830.000
5 اعزام کارشناس فنی (تهران) ـ روزانه 5.880.000
6 اعزام کارشناس فنی (حومه تهران ـ روزانه 5.880.000
7 اعزام کارشناس فنی (شهرستان تهران) روزانه+ هزینه ایاب و ذهاب 7.200.000
8 ماژول نظرسنجی 25.000.000
9 ماژول ریز گزارش تماس 25.000.000
10 ماژول گزارشات صف 25.000.000
11 ماژول گزارشات داخلی 25.000.000
12 ماژول اعلام کد اپراتور 15.000.000
13 ماژول ارسال پیام کوتاه 30.000.000
14 نصب مجازی ساز بر روی سرور یا کامپیوتر 30.000.000
15 امن سازی سرور ویپ 30.000.000
16 ماژول مانیتورینگ صف به ازای هر صف 12.000.000
17 نصب ماژول call center سیستم تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
18 نصب ماژول ارسال خودکار فکس Auto fax تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
19 نصب ماژول تماس خودکار Auto Dial تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
20 نصب ماژول ارسال فکس با ایمیل fax 2 EMAIL تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
21 نصب ماژول نظرسنجی تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
22 نصب ماژول احراز هویت تلفنی باز و رایگان 50.230.000
23 نصب ماژول کد رهگیری و انتقادات و پیشنهادات تلفنی متن باز و رایگان 50.230.000
24 نصب ماژول مدیریت پیشرفته کاربران تلفنی متن باز و رایگان 16.630.000
25 ارائه خدمات پشتیبانی به مدت شش ماه به صورت ریموت (دسترسی از راه دور) 30 درصد تعرفه مربوطه
26 ارائه خدمات پشتیبانی به مدت یکسال به صورت ریموت (دسترسی از راه دور) 50 درصد تعرفه مربوطه

گوشی شبکه یا  IP  PBX

ردیف موضوع خدمات قیمت (ریال)
1 تغییر فریم ور (میان افزار) انواع گوشی تحت شبکه یا فلش کردن 1.120.000
2 تعویض میکروفن دهنی 770.000
3 تعویض اسپیکر دهنی 770.000
4 تعویض صفحه کلید Keyboard 1.400.000
5 تعویض شاسی 1.120.000
6 تعویض برد اصلی Board 3.950.000
7 تعویض Lcd 1.720.000
8 تعمیرات Board 1.120.000
9 تعویض سیم تلفن 320.000
10 تعویض هندست Handset 1.710.000
11 تعویض سوکت دهنی 700.000

برای استفاده از  تجهیزات مخابراتی و شبکه ای شرکت ها و ارگان های مختلف می توان آن را به شرکت طراحی سایت کارنیل وب سفارش دهید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تجهیزات مخابراتی و شبکه ای ارگانها و شرکتها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *